Инженерингова дейност

Системи, материали, оборудване и услуги
доставяни от фирма „Контрагент 35" ЕООД
за железопътната инфраструктура
 

Фирма "Контрагент 35" ЕООД предлага многообразие от дейности, които извършва за железопътната инфраструктура като доставчик на комплексни технически решения до ключ в следните направления:
1. Системи
1.1. Строителство на контактна мрежа
1.1.1. Направа/производство/доставка и монтаж на:
1.1.1.1. Фундаменти за стълбове контактна мрежа
1.1.1.2. Стълбове - стоманобетонни, стоманени (H профилни), железорешетъчни, стоманотръбни
1.1.1.3. Закрепвания за конзоли (хамути)
1.1.1.4. Носещи клеми за обратен проводник
1.1.1.5. Носещи и опъвателни клеми за захранващ фидер
1.1.1.6. Конзоли за контактна мрежа
1.1.1.7. Силиконови изолатори за контактна мрежа и за електропроводи (захранващи фидери)
1.1.1.8. Конзоли за захранващ и обратен фидер
1.1.1.9. Анкеровки
1.1.1.10. Обтяжки за стълбове
1.1.1.11. Твърди напречници и многопътни конзоли
1.1.1.12. Гъвкави напречници
1.1.1.13. Заземителни елементи за метални части по стълбове от КМ
1.1.1.14. Заземителни елементи за връзка с релса
1.1.1.15. Локални заземители със заземителни колове, заземителни плочи, шини, стоманен или алуминиев изолиран или гол проводник и свързваща и разклонителна арматура
1.1.1.16. Компенсаторни устройства
1.1.1.17. Бетонни тежести за компенсаторни устройства
1.1.1.18. Носещо въже
1.1.1.19. Контактен проводник
1.1.1.20. Електрически съединители - напречни и надлъжни
1.1.1.21. Секционни изолатори
1.1.1.22. Неутрални вставки
1.1.2. Доставка и монтаж на вентилни отводители
1.1.3. Доставка и монтаж на секционни разединители и техните задвижвания и управления
1.1.4. Поставяне на обозначителни знаци по контактна мрежа
1.1.5. Производство и монтаж на защитни панели на надлези
1.1.6. Доставка и монтаж на защитни огради и мрежи
1.2. Регулиране на контактна мрежа
1.3. Измерване на параметрите на контактната мрежа
1.4. Изграждане на електрическата част на ЖП инфраструктура
1.1.1. Външни захранвания
1.1.1.1. Трафопостове за захранване от контактна мрежа
1.1.1.2. КТП
1.1.1.3. Кабелни трасета - НН, СрН
1.1.1.4. Електропроводи СрН и ВН
1.1.1.5. Електрически пресичания
1.1.2. Подстанции
1.1.3. Осветления на перони
1.1.4. Осветления на стрелки
1.1.5. Отопления на стрелки
1.1.6. Електрическа инсталация в подлези
1.1.6.1. Осветление
1.1.6.2. Помпени инсталации
1.1.6.3. Асансьори
1.1.6.4. Платформи за инвалиди
1.1.7. Захранване и електрически инсталация на пешеходни надлези (пасарелки)
1.1.8. Заземителни инсталации
1.1.8.1. Заземяване на електрически съоръжения.
1.1.8.2. Заземяване на метални съоръжения около ЖП линии в зоната от 5 м от оста на коловоза към релса
1.1.8.2.1. Парапети
1.1.8.2.2. Надлези
1.1.8.2.3. Мантинели
1.1.8.2.4. Пешеходни пасарелки
1.1.8.2.5. Огради
1.1.8.2.6. Светофори
1.1.8.2.7. Осветителни стълбове
1.1.8.2.8. Шумозащитни бариери
1.1.8.2.9. Знаци
1.1.8.2.10. Мостове
1.1.8.2.11. Платформи
1.1.8.3. Заземителни контури за перони
1.1.9. Управление на разединители
1.1.10. Управления на ОСП
1.1.11. SCADA системи
1.1.12. Захранване на GSM-R кули
1.1.13. Мълниезащитни уредби на: сгради(спирки, гари, обслужващи сгради, комуникационни сгради), GSM-R кули
1.1.14. Захранващи и разпределителни табла
1.1.15. Вътрешни ел. инсталации в гари и спирки
1.5. Безопасни аварийни стълби по съоръжения - GSM-R кули, Осветителни стълбове - кули
1.6. Сигнална и осигурителна и комуникационна техника
1.7. Оптични кабелни трасета
1.8. Доставка на IT и изграждане на компютърни мрежи
1.9. Пресичане на електропроводи
1.9.1. Електропроводи 20 kV над ж.п. линии
1.9.2. Електропроводи 110 kV над ж.п. линии
1.10. Подземни пресичания - кабели под ж.п. линии
1.11. Преминаване от електропровод към кабелна линия
1.12. Кабелни канални и тръбни системи с кабелни шахти
1.13. Захранване от контактната мрежа на гари и спирки
1.13.1. Трафопостове
1.13.2. Силови кабели
1.13.3. Автоматично включване на резервата (АВР) между различни захранвания
1.14. Захранване на гари и спирки от националната електроразпределителна мрежа
1.15. Захранване от контактната мрежа на отопление на стрелки
1.16. Отопление на стрелки
1.16.1. Производство и монтаж на табла за управление, разпределителни и защитни табла на отопления на стрелки
1.16.2. Контролни кабели
1.16.3. Инсталиране на нагреватели
1.17. Осветление на перони
1.18. Осветление на зоната на стрелките
1.19. Осветление на паркове, градинки и паркинги
1.20. Основни секционни постове (ОСП)
1.20.1. Първична комутация
1.20.2. Локални управляващи табла
1.20.3. Дистанционни управляващи табла
1.20.4. Софтуер за програмируеми логически контролери - проектиране, програмиране, инсталиране, настройка и пускане
1.20.5. Свързване към SCADA
1.20.6. Разработка на софтуер за SCADA
1.20.7. Въздушни захранващи линии - фидери
1.20.8. Силови и контролни кабели
1.21. Изграждане на измервателни системи за консумирана електроенергия, напрежение и ток на контактна мрежа
1.22. Напреженови и токови трансформатори, електромери
1.23. Електрически табла за гари и спирки - производство, инсталация, настройка и пускане в експлоатация
1.24. Непрекъсваемо електрозахранване за гаровото оборудване - UPS, Дизел/Бензин/Газ генератори
1.25. Системи за мълниезащита
1.25.1. Активна и пасивна мълниезащита
1.26. Оптични кабелни системи
1.26.1. Изкопни работи
1.26.2. Изтегляне в тръби / полагане в земен изкоп / окачване на стълбове
1.26.3. Свързване на оптични кабели (сплайсване)
1.26.4. Тестване и сертифициране
1.27. Програмиране на контролери за управление
1.28. Доставка и монтаж на силови, контролни и оптични кабели за управление на разединители, отопление на стрелки, осветления

2. Материали и оборудване
2.1. Оборудване на Средно напрежение 25kV (СН) за контактната мрежа и подстанциите
2.1.1. Стълбове
2.1.1.1. Стоманобетонни
2.1.1.2. Желязорешетъчни
2.1.1.3. Профилни - H и 2H
2.1.1.4. Стоманотръбни
2.1.2. Изолатори
2.1.3. Разединители
2.1.4. Трансформатори
2.1.5. Прекъсвачи
2.1.6. КРУ
2.1.7. Вентилни отводители
2.1.8. Лични предпазни средства
2.1.9. Фазоуказателни, заземителни и манипулационни щанги
2.1.10. Преносими заземители
2.1.11. Компенсаторни устройства
2.1.12. Конзоли
2.1.13. Закрепвания за конзоли (хамути)
2.1.14. Външни захранвания
2.1.15. Захранвания на прелези
2.1.16. Секционни разединители
2.1.17. Моторни и ръчни лостови задвижвания за разединители
2.1.18. Пълен набор от закрепвания на разединители върху стълбове
2.1.19. Предпазители и основи СН
2.1.20. Кабели СН
2.1.21. Муфи и глави за кабели СН
2.2. Изолатори за контактната мрежа
2.2.1. Силиконови (композитни) изолатори -опъвателни (анкерни), конзолни и стоящи тип: ухо-ухо, 2 уши-2 уши, тръба-2 уши, тръба-тръба, тръба-1 ухо, стоящ подпорен (перилен) изолатор и много други
2.3. Съединителни и отклонителни клеми за контактен проводник и носещо въже.
2.4. Проводници за контактната мрежа
2.4.1. Контактни проводници
2.4.2. Бронзови носещи въжета
2.4.3. Гъвкави медни въжета
2.4.4. Стоманени въжета DIEPA
2.5. Устройства за защита от птици
2.6. Системи за управление на отоплението на стрелки
2.6.1. Нагреватели за стрелки
2.6.2. Датчици за сняг и лед, метео-станции
2.6.3. Командни и сигнализиращи табла (ТКОС)
2.6.4. Разпределителни табла (ТРОС)
2.6.5. Защитни табла за нагреватели за стрелки (ТЗН)
2.6.6. Захранващи и Контролни кабели
2.7. Преносими заземления и устройства за свързване накъсо
2.8. Изолационни, фазоуказателни и заземителни щанги
2.9. Главни разпределителни табла и спомагателни разпределителни табла във и извън сградата на гари или спирки
2.10. Оборудване за осветление
2.10.1. Осветителни стълбове - стомано тръбни и от стъклонапълнен полиестер
2.10.2. Осветителни тела, , прожектори - LED, енергоспоестяващи, натриеви, живачни
2.10.3. Лампи - LED, енергоспестяващи, луминисцентни, натриеви, живачни и др.
2.10.4. Датчици за движение, фотодатчици, релета за време и часовници за управление на режима на работа на осветлението.
2.11. Кабели и проводници
2.11.1. Силови кабели СН
2.11.2. Силови кабели НН
2.11.3. Телекомуникационни кабели
2.11.4. Оптични кабели
2.11.5. Проводници за електрически инсталации
2.11.6. AC и ACSR проводници за електропроводи (фидери)
2.11.7. Арматура за електропроводи
2.12. Материали за заземителните контури - горещо-поцинкована стоманена шина и стоманени колове, стоманени изолирани проводници, съединители и клеми
2.13. Всякакъв вид оборудване за НН, като:
2.13.1. Прекъсвачи
2.13.2. Автоматични предпазители
2.13.3. Дефектно-токови защити
2.13.4. Разединители
2.13.5. Вентилни отводители
2.13.6. Преобразуватели
2.13.7. Токови трансформатори
2.13.8. Инсталационни и закрепващи елементи
2.13.9. Табла
2.14. Кабелни канали и скари
2.15. Термо-свиваеми тръби и арматура
2.16. PVC ленти
2.17. HDPE тръби
2.18. Лични предпазни средства
2.18.1. Сигнални жилетки
2.18.2. Обувки
2.18.3. Очила
2.18.4. Каски
2.18.5. Височинна защита - предпазни колани и сбруи
2.18.6. Работни ръкавици

3. Услуги
3.1. Проектиране
3.1.1. Електротехнически проекти
3.1.2. Светлотехнически разчети
3.1.3. Работни чертежи
3.1.4. Екзекутивни чертежи
3.2. Проектиране и програмиране на софтуер за програмируеми логически контролери
3.3. Доставка на материали и оборудване
3.4. Съхранение и обслужване на материали в собствени складове
3.5. Инсталиране на системи, материали и оборудване - всички видове електрически дейности за системи ниско, средно и високо напрежение
3.6. Тестване и пускане в експлоатация на системите
3.6.1. Всички видове електрически функционални тестове и настройки
3.6.2. Всички видове електрически тестове и измерване на осветеността от акредитирани лаборатории
3.7. Откриване и проследяване на инсталирани кабели
3.8. Подготовка на кабелни глави и муфи

 

 

Новини
25.05.2018
Въведена и се изпълнява политика по защита на личните данни на нашите служители, клиенти, доставчици и подизпълнители
22.03.2018
"Контрагент 35" ЕООД инвестира в закупуването на специализирана техника
23.02.2018
Видео, заснето от кабината на влак, пътуващ от Свиленград до Първомай
Бюлетин
Анкета
© 2008 Контрагент 35. Всички права запазени. | Условия за ползване
Уеб дизайн и изработка на интернет сайт от Студио ИТТИ - Уеб базирани решения