Общи условия на ползване на уебсайта: Този уебсайт (наричан тук и "сайт") е собственост на „Контрагентт 35” ЕООД и всяко лице, което получи достъп до него, приема условията за ползването му без ограничения и безусловно. При несъгласие с условията за ползване моля да напуснете сайта. „КОНТРАГЕНТ 35” ЕООД осигурява материалите на този сайт като допълнителна услуга за интернет потребителите, единствено с цел информация, и тези материали не са предназначени за търговски цели. „КОНТРАГЕНТ 35” ЕООД ви оторизира само за разглеждане и разтоварване на единично копие от настоящите материали изложени на този сайт, единствено за ваша лична, некомерсиална употреба, предмет на посочените по-долу положения. „КОНТРАГЕНТ 35” ЕООД има правото по всяко време да ревизира настоящите правни положения, като актуализира този текст. Трябва периодично да посещавате тази страница, за да разглеждате актуалните към момента правни положения, защото те са задължителни за вас.

Авторско право:
Цялото съдържание на сайта е предмет на авторско право с всички запазени права, които са собственост на „Контрагент 35” ЕООД. Всички права са запазени, освен ако изрично не е упоменато друго. Зареждането и отпечатването на отделни страници и/или раздели е позволено, само при условие, че нe се премахват бележки за авторско право или други такива, свързани със собствеността. Не се разрешава възпроизвеждането (цялостно или на части), промяната, предаването (по електронен или друг начин), свързването или използването за каквито и да е публични или търговски цели на информацията от сайта без предварително писмено разрешение на компанията. „Контрагент 35” ЕООД ще отстоява своите права върху интелектуална собственост с цялата строгост на закона, включително и съдебно преследване.
Отказ от отговорност. Контрагент 35” ЕООД се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не заявява, че те са такива. Компанията запазва правото си да променя без предварително уведомление съдържанието на сайта. Материалите, налични на този сайт, трябва да се приемат във вида в който са, без каквито и да е допълнителни гаранции от какъвто и да е вид, явен или скрит. Материалите на този сайт е възможно да бъдат неточни, непълни или остарели. „КОНТРАГЕНТ 35” ЕООД не се ангажират с поправката или актуализирането на тези материали.

Ограничена отговорност: Контрагент 35” ЕООД не носи отговорност за каквито и да е загуби или преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа ви до и ползването на уебсайта, без оглед дали вредите се базират на гаранция, договор, правонарушение позволяващо предявяване на иск, или каквато и да е друга законова теория, и независимо дали е имало предупреждение за възможни подобни вреди.

Дискретност на личната информация: Каквато и да е лична информация (примерно вашето име, адрес, телефонен номер или e-mail адрес), която изпращате на сайта чрез електронна поща или по друг начин ще бъде използвана от „Контрагент 35” ЕООД в съответствие с приетата от „Контрагент 35” ЕООД политика за защита на личната информация.

Свързани уебсайтове: „Контрагент 35” ЕООД не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в сайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите сайтове.

Действащи закони: Настоящите правни положения се налагат от и тълкуват съобразно законите на република България, без оглед на каквито и да е противоречия в тълкуване на законите.